از این آغاز چند سالگی...  

 
از تیرگی ترین ساعات شب مینگارم از فصل رویش وآغاز سالی که تولدی در ان شکل گرفت
که اغاز جاده ای بود مملو از شک از
انبساط اندیشه در خجالت بهت برانگیز احساس...
از این آغاز چند سالگی...
 از بغض تاخورده تبریک اغازین میلاد سایه ها...
واز تجسم له شده باورها..
مثال بغضی که هرگز نترکید تا نشان دهد حساس ترین روح را در خود می پروراند
حساس ترین جسارت را...
کمی زیر سایه ها قدم بر میدارد تا که شاید از یاد برد انچه شکل گرفت
سرابی است که چون کابوس تمام شبها را از ان

ادامه مطلب  

مولفه های سنجش انطباقی (Computerized Adaptive Testing) CAT  

مولفه های سنجش انطباقی (Computerized Adaptive Testing) CAT
1. بانک سوال مدرج2. نقطه آغاز یا سطح ورودی3. الگوریتم انتحاب سوال4. روش نمره دهی5. ملاک خاتمه بانک سوال مدرجباید یک بانک سوال در CAT وجود داشته باشد تا از آن انتخاب شود. این بانک باید با یک مدل روانسنجی مدرج شود و پایه ای برای مولفه های دیگر است. معمولاً از نظریه سوال-پاسخ به عنوان مدل روانسنجی استفاده می شود. یکی از دلایل محبوبیت این نظریه این است که در این نظریه افراد و سوال ها را در مقیاسی یکسان، که در مب

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1